top of page

REGULAMIN PŁATNOŚCI VINCENT

 

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach rezerwacji pokoi gościnnych w Vincent oraz rezerwacji stolików w restauracji Botanika.

4. Serwis rezerwacji Vincent – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hoteltvincent.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Usługa – produkty prezentowane na stronie www.hoteltvincent.pl

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Vincent s.j., właścicielem Hotel Vincent a Klientem

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług.

II Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z rezerwacji pokoi.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sprzedaż usług pod adresem www.hotelvincent.pl, prowadzona jest przez Vincent s.j., ul. Krakowska 11, 24-120 Kazimierz Dolny, NIP 7162692486.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji usług;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług hotelowych

2.5. Korzystanie z witryny www.hoteltvincent.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).

b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

2.6. W celu korzystania z rezerwacji usług w Vincent, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Witryna Vincent przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hotelvincent.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.

 

III Zasady korzystania ze serwisu internetowego

3.1. Warunkiem korzystania z rezerwacji jest jej dokonanie za pomocą strony www.hotelvincent.pl, mailowo lub telefonicznie.

3.2. Rezerwacja następuje poprzez podanie danych osobowych i adresowych oraz terminu rezerwacji.

3.3. Warunkiem rezerwacji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Vincent podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze z witryny www.pensjonatvincent.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,

c) korzystania z witryny www.hotelvincent.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów;

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

e) korzystania z serwisu rezerwacji Vincent w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

 

IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu rezerwacyjnego należy wejść na stronę internetową www.hotelvincent.pl, dokonać zamówienia wysyłając wiadomość droga email lub telefonicznie, dokonać wyboru odpowiedniego usługi oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2 Rezerwacja Usługi jest ważna w momencie dokonania pełnej przedpłaty, która jest zadatkiem oraz potwierdzenia mailowego lub telefonicznego rezerwacji.

4.3 Zmiana terminu rezerwacji wymaga zgody obydwu stron umowy.

V Ceny i metody płatności przedpłaty

5.1. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia przedpłaty na kilka sposobów:

  1. przelewem na numer konta bankowego: PL  80249000050000453062100661

  2. płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie PayU. Operatorem jest firma: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

  3. gotówką na miejscu

  4. poprzez podanie nr karty płatniczej z datą ważności oraz danymi właściciela karty

  5. przez system płatności www.PayPall.com

  6. przez system płatności www.przelewy24.pl

 

VI Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1 Pobierane przedpłaty są zadatkami i w rozumieniu Kodeksu Cywilnego są bezzwrotne.

6.2 Zmiana terminu rezerwacji jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy.

 

VII Reklamacje dotyczące towarów

7.1. Vincent s.j. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres rezerwacje@hotelvincent.pl. Vincent zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII Ochrona danych osobowych

8.1 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Vincent s.j., ul. Krakowska 11, 24-120 Kazimierz Dolny

8.2 Vincent przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

8.3 Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8.4 Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Vincent także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

8.5 Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Vincent s.j.

b) przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Vincent s.j.

6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

IX Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Vincent s.j. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Vincent a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Vincent

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Właścicielem Vincent s.j. z siedzibą w Kazimierzu Dolnym, kod pocztowy 24-120, ul. Krakowska 11, NIP 7162692486, Regon 060105471

Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Kazimierzu Dolnym przy ul. Krakowska 11, 24-120 Kazimierz Dolny, telefon 818810876, mail: rezerwacje@hotelvincent.pl

Zasady anulowania

1. Pobierane przedpłaty są zadatkami i w rozumieniu Kodeksu Cywilnego są bezzwrotne.

2. Zmiana terminu rezerwacji jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy.

bottom of page